Pand Theo van Velzen - Alkmaar

CO2- Prestatieladder niveau 3

Nieuwsbrief Juli 2019

Het is ons gelukt nog voor de bouwvak de CO2-footprint van het eerste halfjaar compleet te hebben! We kunnen nu al zien dat de nieuw geplaatste zonnepanelen veel opleveren. De uitkomsten zullen we bespreken in ons nieuwe energiemanagementprogramma. We verwachten dit programma in het tweede halfjaar te publiceren. De footprint kunt u terug vinden onder https://www.theovanvelzen.nl/co2-prestatieladder/


Nieuwsbrief April 2019

Op dinsdag 26 maart jl. heeft de audit plaatsgevonden t.b.v. ons CO2 Prestatieladder niveau 3. Helaas is er een afwijking geconstateerd. Deze hebben wij naar eer en geweten verbeterd. De vernieuwde Footprint is als één document geplaatst op onze site www.theovanvelzen.nl. Hierin is de afwijking te zien voor de gecertificeerde periode 2015 tot en met 09-01-2020. Het Energie Management Programma is tevens geplaatst op de site van www.skao.nl en www.theovanvelzen.nl.

De constatering van de afwijking betrof, dat de emissiefactoren in de Footprint vanaf het referentiejaar niet conform de site van www.co2emmissiefactoren.nl was. Hierdoor moest de Footprint aangepast worden en een bijbehorend verslag van de afwijking gemaakt worden. Het verslag is per heden inzichtelijk op onze site.

Nieuwsbrief Februari 2019

De voorbereidende werkzaamheden voor de tweede tussentijdse audit voor de CO2 Prestatieladder zijn inmiddels afgerond. Uit de gegevens is gebleken dat wij op de goede weg zijn met de CO2 reductie.

De onderneming is in 2015 gestart met de CO2 Prestatieladder en onze uitstoot per fulltime medewerker was toen 11,9 ton. Door groei van de onderneming was de uitstoot in 2016 toegenomen tot 15,73 ton. In 2017 zagen wij dat het aanbod van werk, alsmede het aantal medewerkers gelijk bleef. De uitstoot daalde in 2017 naar 14,9 ton. De verwachting voor de footprint van 2018, is dat de uitstoot nog meer zal dalen tot ongeveer 11,2 ton.

Bij de 1ste her-certificering is besloten om naast een vergelijk in uitstoot in ton CO2 per fulltime medewerker(FTE), ook een vergelijk te maken in ton CO2 per euro bedrag omzet. Wij hebben vastgesteld dat deze omzet stijgt, dit houdt in dat minder CO2 uitstoot plaatsvindt per euro bedrag omzet. Wij zijn uitermate tevreden hierover, hiermee behalen wij onze doelstelling om minder CO2 uitstoot te produceren. Dit houdt ons overigens niet tegen om reductie te blijven realiseren.

Het Energiemanagement programma 2017/2018 is inmiddels geplaatst op onze website, de bedrijvenpagina op Facebook en op de site van SKAO. Op dit moment zijn wij in afwachting op het maken van een afspraak voor de 2de her-certificering.


Nieuwsbrief oktober 2018

Per heden is alle informatie verwerkt ten behoeve van onze halfjaarlijkse footprint 2018. U kunt deze inzien op onze site. Bij het vergelijken van de afgelopen jaren, kunnen wij zien dat er voortgang is geboekt in het terugdringen van onze reductiedoelstelling. Het CO2-team ziet dit positief en gaat de komende jaren hiermee verder.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de activiteiten en vorderingen hierin.


Nieuwsbrief februari 2018

In week 7 heeft de eerste tussentijdse audit inzake onze CO2-Prestatieladder plaatsgevonden. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van deze audit is gebleken dat wij nog geen succes hebben kunnen boeken in onze reductiedoelstelling. Dit is veroorzaakt door groei van het aanbod aan werk. Inmiddels hebben wij met het CO2-Team een aantal plannen geformuleerd en met onze medewerkers opgenomen, waarmee wij het komende jaar aan de slag gaan om tot CO2 reductie te komen.

Via de website houden wij u op de hoogte van de activiteiten en vorderingen hierin.


Nieuwsbrief december 2017

Vanwege groei van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar hebben wij ons bestaande CO2- team uitgebreid. Hierdoor kunnen wij de opgelopen achterstand in het verwerken van alle data op korte termijn wegwerken en kunnen wij ons voorbereiden op de audit welke begin 2018 op de agenda staat. Op dit moment hebben wij nog geen goed beeld of onze reductie doelstelling, zoals geformuleerd in ons Energiemanagement Plan over ons referentiejaar 2015, is behaald.


Januari 2017

Vol trots kunnen wij zeggen dat wij het certificaat hebben behaald!


11 november 2016

CO2 participatie

Tijdens ons team overleg van 2 november hebben wij gesproken over participatie. Om het energieverbruik niet alleen binnen onze organisaties, maar ook binnen onze branche te verminderen, werken wij aan verschillen initiatieven.

Op dit moment wordt gewerkt aan een participatie met branchegenoot Henk van Tongeren Grondwatertechniek. Door deze samenwerking proberen wij nog meer CO2-reductie te creëren op het gebied van milieuvriendelijk werken.

7 oktober 2016

5 oktober jongstleden hebben wij de voortgang van onze certificering met ons team besproken. Tijdens het overleg deelde Theo ons mee, dat er een tweetal nieuwe dieselpompen zijn aangekocht. Deze dieselpompen zijn beide voorzien van het ECOMIZER-PRO pomp besturingstechnologie. Deze pompsets leiden tot een aanzienlijke uitstoot vermindering en brandstof besparing, kan oplopen tot 55% in vergelijking tot gelijkwaardig materieel zonder deze besturingstechniek. Wil u hier meer over weten, klik dan op onderstaande link.

http://theovanvelzen.nl/nieuws/tweetal-nieuwe-dieselpompen-aangekocht-voorzien-van-het-ecomizer-pro-...


20 juli 2016

De voortgang voor de certificering verloopt prima. Wij zijn al ver in het schrijven van de benodigde bestanden en verslagen.

Zoals je op de website kunt zien heeft het zelfs een eigen pagina op de site gekregen. Op deze pagina kunt u uitgebreid lezen hoe belangrijk wij deze certificering vinden voor onze samenleving.


21 maart 2016

Inmiddels kunnen wij u vertellen dat de inventarisaties van diverse onderdelen zijn gemaakt. Tijdens ons tweede overleg half maart, hebben we gekeken naar welke stappen er gemaakt dienen te worden. Concrete afspraken zijn gemaakt over het maken van de footprint, het communicatieplan en het energiemanagementplan. Daarnaast is het belangrijk dat we ons gaan oriënteren en verdiepen naar mogelijke participaties.

15 januari 2016

Het wordt voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker dat wij kunnen aantonen dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Ons nieuwe bedrijfspand is 2,5 jaar gelden op een zeer duurzame manier gebouwd. Wij hechten waarde aan een milieuvriendelijke leefomgeving. Daarom willen wij de uitstoot/verbruik van CO2 ten gevolge van onze diensten/werkzaamheden in kaart brengen en ons bedrijf hiervoor te certificeren, de CO2-Prestatieladder niveau 3. Inmiddels zijn de voorbereidingen tot implementatie gestart. Via de website houden wij u op de hoogte van de voortgang.